12 بعدی> >> صفحه 1/2

کاربرد

Underground pipeline

خط لوله زیرزمینی

Irrigation System

سیستم آبیاری

Water Supply System

سیستم تأمین آب

Equipment supplies

لوازم و تجهیزات